Browsing: Adhaar

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕರು ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ UIDAI ನಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, 12 ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ…