ಏ.1ರಿಂದ ಹೊಸ ‘ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ’ಗಳನ್ನ ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪ’ದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ : IRDAI

ನವದೆಹಲಿ : ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರ ನಂತ್ರ ನೀವು ವಿಮೆ ಖರೀದಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಮಾದಾರರು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ, ಇದು ವಿಮಾದಾರರಿಗೆ ಡಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ನೀಡುವುದನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ 2013ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ವಿಮಾ ಭಂಡಾರಗಳು – ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ರೆಪೊಸಿಟರಿ, ಕಾರ್ವಿ, ಎನ್ಎಸ್ಡಿಎಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (NDML) ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ … Continue reading ಏ.1ರಿಂದ ಹೊಸ ‘ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ’ಗಳನ್ನ ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪ’ದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ : IRDAI